لیست نمایندگان

# نام شرکت نام مدیر عامل تلفن
1 اپل حسام آقایی 02155555555
2 صنایع الکترونیک ایران اریا برزابادی فراهانی 06132235207