شرایط اخذ نمایندگی

 map نمایندگان لوکا

مطابق با توافق انجام شده با مراجع ذی صلاح مانند اتحادیه اصناف رایانه ای و موبایل زیر نظر اتاق اصناف شرايط اعطاي نمايندگي شرکت به واحد های صنفی که درخواست اخذ نمایندگی را دارند و در صورتی که شرایط آنها طبق قوانین حاکم محرز گردد به شرح ذيل مي باشد.

ماده 1:شخص حقيقي متقاضي اخذ پروانه نمايندگي صدور گارانتی بدنه دستگاه های دیجیتال بايد واجد شرايط زير باشد:

• تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

• اعتقاد به اسلام يا يکي ديگر از اديان رسمي کشور

• داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه

• نداشتن سوء پيشينه کيفري و همچنين نداشتن سابقه محکوميت به جرايم نام برده شده در ماده 64 قانون

• اخذ تضامین لازم جهت حسن انجام کار و عدم تضییع برند و نام شرکت.

تبصره 1 : متقاضيان واجد شرایط می توانند با درخواست ثبت نمایندگی در سامانه لوکا مدارک شناسایی ، جواز کسب و تصویر محل فعالیت اعلام امادگی نمایند .

تبصره 2 : شرکت پس احراز مفاد مندرج در ثبت درخواست و بررسی نوع نمایندگی درخواست دهنده قرار دادی باآن مجموعه در دو نسخه تنظیم با امضا و مهر به تایید طرفین می رسد.