برند های تحت پوشش

برند های تحت پوشش:

 Apple  –  HTC – Huawei – LG – SAMSUNG – NOKIA – Xiaomi –

ZTE– BlackBerry – GLX – Motorola

HP –  Canon – ASUS – Lenovo– DELL – ACER – MSI- SONY – Microsoft

 LOCA – Fujitsu –  i-life